ВИСОКОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Херсонська область

Положення про відділ соціальної інфраструктури Високопільської селищної ради

Дата: 22.01.2024 20:11
Кількість переглядів: 59

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                  розпорядження начальника селищної військової адміністрації   від 10.04.2023 № 112

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАКСТРУКТУРИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ соціальної інфраструктури (далі-Відділ) є структурним підрозділом Високопільської селищної ради (далі-Рада), утворюється Радою, підзвітний та підконтрольний Раді, підпорядкований виконавчому комітету Ради, селищному голові, з питань делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним управлінням обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та його обласних територіальних підрозділів рішеннями Високопільської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики в галузі культури та спорту, молодіжної політики та соціального захисту.

2.1.2. Аналіз стану культури та спорту, соціального захисту в громаді, прогнозування культурного та спортивного розвитку, соціальної захищеності населення. Розробка та організація виконання галузевих програм розвитку.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.1.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі медицини, культури, спорту та соціального захисту.

2.1.5. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників відповідних галузей.

2.1.6. Організація роботи щодо атестації, підвищення кваліфікації працівників відповідних галузей.

2.1.7. Здійснення контролю за дотриманням правил охорони праці, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

2.1.8. Інформування населення про стан та перспективи розвитку відповідних галузей (не рідше ніж один раз на рік).

2.1.9. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, враховуючи позитивні пропозиції, вжиття заходів по усуненню недоліків у роботі.

2.1.10. Участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ відповідних галузей всіх типів і форм власності.

2.1.11. Зупинення (скасування) у межах своєї компетенції дії наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих закладів, якщо вони суперечать законодавству, або видані з перевищенням повноважень.

2.1.12. Контроль за наданням платних послуг.

2.1.13. Надання пропозицій щодо оренди фізичним та юридичним особам не експлуатованого майна та вільних площ.

2.1.14 Підготовка проєктів угод про співробітництво та встановлення прямих зв’язків з закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

2.1.15. Контроль відповідність статутів підпорядкованих закладів вимогам нормативно-правових документів.

2.1.16. Погодження річних планів роботи підпорядкованих закладів.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань в галузі фізичної культури та спорту:

2.2.1. Готує пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту.

2.2.2. Розробляє разом з відповідними структурними підрозділами селищної ради за участю об'єднань громадян проекти програм з питань фізичної

культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм.

2.2.3. Забезпечує:

          - формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих  та спортивних заходів;

          - організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних  заходів, у  межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

          - організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

         - здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.

 2.2.4. Готує та подає в установленому порядку  статистичну звітність про стан та  розвиток фізичної культури і спорту в громаді.

2.2.5. Забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями  стандартів  спортивної  класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту.

         2.2.6. Сприяє розвитку олімпійського,  параолімпійського руху в громаді.

2.2.7. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів.

          2.2.8. Удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом.

  2.2.9. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в громаді, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з місцевого бюджету з цією метою.

          2.2.10. Забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту.

  2.2.11. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи.

   2.2.12. Реєструє спортивні рекорди та досягнення в громаді.

   2.2.13. Сприяє  впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.

          2.2.14. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і  спорту,  організовує  підвищення  їх кваліфікації.

          2.2.15. Сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, подає консультаційно-методичну

допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

2.2.16. Комплектує склад збірних команд селища за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях  усіх рівнів.

2.2.17. Взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними договорами.

2.2.18. Залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.2.19. Організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацької спортивної  школи, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту у громаді.

2.2.20. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів,  що

належать до сфери управління, виступає замовником їх будівництва, відповідає а дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах.

2.2.21. Сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних  програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.2.22. Сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань фізичної культури і спорту.

         2.2.23. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

         2.2.24. Виконує  інші  функції  відповідно до покладених на нього завдань.

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань в галузі культури:

2.3.1. Створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території Ради.

2.3.2. Забезпечує в межах наданих повноважень, доступності позашкільної освіти.

2.3.3. Сприяє захисту прав і законних інтересів суб'єктів діяльності в галузі культури громади.

2.3.4. Забезпечує реалізацію прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступність всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина в межах повноважень Відділу.

2.3.5. Здійснює пошук, використовує й поширює нові організаційно-творчі підходи у діяльності закладів культури, впроваджує нові моделі організації культурної діяльності.

2.3.6.  Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази підвідомчих закладів, поповнення бібліотечних фондів.

2.3.7. Створює умови для розвитку професійного та самодіяльного музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення.

2.3.8. Організовує  фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

2.3.9. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв'язків відповідно до законодавства.

2.3.10. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

2.3.11. Здійснює контроль за дотриманням закладами культури, підпорядкованими Відділу, чинного законодавства, що регламентує роботу зазначених закладів.

2.3.12. Надає у межах своїх повноважень інформаційо-методичну та консультативну допомогу закладам, установам, підприємствам і організаціям культурно-мистецької сфери громади.

2.3.13. Готує та подає на розгляд проекти місцевих програм, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань розвитку культури, мистецтв та охорони культурної спадщини громади.

2.3.14 Організовує наради з питань розвитку галузі культури громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.3.15. Сприяє збереженню та відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

2.3.16. Подає селищному голові пропозиції щодо відзначення працівників галузі культури, мистецтв, працівників Відділу державними нагородами, присвоєння почесних звань, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культyрно-освітній діяльності.

         2.3.17. Проводить  атестацію працівників галузі культури громади.

2.3.18. Готує та подає статистичну звітність про стан та розвиток галузі культури громади.

2.3.19. 3дійснює представництво інтересів Ради, її виконавчого комітету та селищного голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України у тому числі у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності за дорученням селищного голови в межах повноважень Відділу.

2.3.20. Здійснює контроль за використанням приміщень закладів культури за призначенням.

2.3.21. 3дійснює контроль та координацію діяльності підвідомчих закладів.

2.3.22. Затверджує річні, квартальні, місячні плани роботи підпорядкованих закладів культури.

2.3.23. Скликає в установленому порядку, наради, ініціює утворення робочих груп з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.24. 3алучає до організації та проведення культурно-мистецьких заходів спеціалістів інших структурних підрозділів Ради, спеціалістів, окремих виконавців та творчі колективи закладів, установ, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери.

2.3.25. 3алучає спеціалістів інших структурних підрозділів Ради, виконавчих органів державної влади, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

2.3.26. Бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації культурних закладів всіх типів і форм власності на території Ради.

2.3.27. Видає накази та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територія та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурного спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них.

2.3.28.Укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих Управлінням відповідно до закону.

2.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань в галузі соціального захисту:

2.4.1. Організовує роботу пов'язану з вирішенням питань соціально незахищених громадян.

2.4.2. Формує банки даних одержувачів допомоги за видами соціальної допомоги.

2.4.3. Здійснює прийом та опрацювання документів з метою визначення права на державну соціальну допомогу, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пільги, направлення на реабілітацію осіб з інвалідністю та з метою вирішення в установленому порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами або особами цивільна дієздатність яких обмежена.

2.4.4. Здійснює передачу документів відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, центру зайнятості, Пенсійному фонду України, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, іншим установам та організаціям, на підставі яких призначаються різні види соціальної допомоги.

2.4.5. Видає громадянам повідомлення про прийняття рішення відповідно до поданих заяв щодо надання соціальної підтримки, подання про можливість призначення особи опікуном (або піклувальником) повнолітньої недієздатної особи, або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, направлених реабілітацію, довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації.

2.4.6. Реєструє повідомлення про порушення прав дитини та інформує відповідні органи.

2.4.7. Організовує роботу  соціального захисту населення за принципом «єдиного вікна».

2.4.8. Здійснює прийом громадян, роз'яснює Законодавство з питань соціального населення.

2.4.9. Проводить обстеження матеріально-побутових умов громадян із залученням депутатів громади.

2.4.10. Готує інформаційні звіти, доповіді, звітує на засіданнях виконавчого комітету Ради.

2.4.11. Інформує службу у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відповідний структурний підрозділ обласної державної адміністрації, інші установи та організації про проведену роботу в громаді.

2.4.12. Готує та надсилає інформаційно-аналітичні матеріали за відповідними запитами.

2.4.13. Здійснює моніторинг та облік домогосподарств громади для визначення нарахувань за субсидіями на виплату вартості комунальних послуг.

2.4.14. Доводить до відома мешканців територіальної громади умови надання різних видів соціальних допомог та послуг з відвідуванням вдома самотніх громадян похилого віку.

2.4.15. Готує показники до соціального паспорта громади.

2.4.16.Здійснює керівництво діяльністю, координацію та контроль за роботою закладів, установ, підприємств комунальної власності, що надають соціальні послуги, в тому числі прийом, оцінку та аналіз звітів про роботу керівників.

2.4.17. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

2.4.18. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству.

2.4.19. Веде облік багатодітних сімей, сімей/осіб, у тому числі з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осі, що потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, що повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

2.4.20. Проводить призначення та нарахування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

2.4.21. Здійснює інші повноваження покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

2.5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань в галузі медицини:

2.5.1. Організовує роботу пов'язану з вирішенням питань медичного обслуговування громадян.

2.5.2. Готує інформаційні звіти, доповіді, звітує на засіданнях виконавчого комітету з питань розвитку медичної галузі громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.5.3. Готує показники до соціального паспорта громади.

2.5.4.Здійснює керівництво діяльністю, координацію та контроль за роботою закладів, установ, підприємств комунальної власності, що надають медичні послуги, в тому числі прийом, оцінку та аналіз звітів про роботу керівників.

2.5.5. Готує та надсилає інформаційно-аналітичні матеріали за відповідними запитами.

2.5.6.  Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази медичних закладів.

2.5.7. Організовує наради з питань розвитку медичної галузі громади, бере участь у розробці відповідних програм.

2.5.8. Здійснює інші 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняє з посади селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

3.2. Робота Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти та службовці Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

3.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

3.4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов'язки виконує один із спеціалістів Відділу, відповідно до розпорядження селищного голови.

3.5. Начальник створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.6. працівники Відділу повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, стаж роботи за фахом або на державній службі чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

4.1.Особа, яка призначається на посаду начальника Відділу повинна володіти державною мовою, мати вищу фахову освіту за рівнем не нижче спеціаліста  та стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі має бути не менше трьох років або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше трьох років.

4.2. Начальник Відділу, представляючи інтереси Високопільської селищної ради:

4.2.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Визначає ступінь відповідальності спеціалістів та службовців Відділу.

4.2.3. Подає на затвердження селищному голові пропозиції до структури, кошторису доходів і видатків, Відділу.

4.2.4. Видає у межах своєї компетенції доручення, накази, організовує і контролює їх виконання.

4.2.5. Розглядає і погоджує штатні розписи підпорядкованих закладів.

4.2.6. Має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.7. Інформує населення у засобах масової інформації про стан виконання повноважень, покладених на Відділ.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

5.1. Працівники Відділу мають право:

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.5. На соціальний і правовий захист.

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов'язані:

5.2.1.Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

5.2.2.Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади.

 5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами..

5.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

5.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

5.2.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

5.2.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

5.2.11. 3берігати державну, службову таємницю, персональну інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 

5.2.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам громади, місцевого самоврядування та держави.

5.2.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

5.3. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

5.4.2.Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

5.4.4 Не приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

5.4.5Не брати участь у страйках.

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Високопільської селищної територіальної громади, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

7.2. 3а порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Ради.

8.2. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення Ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Начальник відділу соціальної

інфраструктури селищної ради                                                          Юлія ВЕЛИЧКО

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь